Overslaan en naar de inhoud gaan
Disclaimer, Copyright & Privacy  - BAM! Festival, Hengelo (Ov.)

Disclaimer, Copyright & Privacy

Disclaimer, Copyright & Privacy

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe BAM! Festival omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website.

Door gebruik te maken van deze website en /of indien je via deze website gegevens aan BAM! Festival verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van BAM! Festival, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

BAM! Festival gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt BAM! Festival passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

BAM! Festival verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het emailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht, (profiel) foto’s, bankgegevens, IP-adres en muzieksmaak naar genre. Indien je via onze site solliciteert op een vacature, zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van 1 jaar.

BAM! Festival heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je BAM! Festival ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die BAM! Festival over jou verzamelt via de website bamfestival.nl Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van BAM! Festival.

BAM! Festival maakt voor haar dienstverlening gebruik van derde. Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt BAM! Festival dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld.


Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals sponsors van BAM! Festival of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacy beleid van deze derden de desbetreffende websites. BAM! Festival is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van BAM! Festival.

Doeleinden
BAM! Festival kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

  • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten en andere (aan haar gelieerde) evenementen (zoals festivals) in de meest ruime zin;
  • voor het beheer van haar klantenadministratie;
  • om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van de BAM! Festival worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (WhatsApp/SMS/EMS/MMS-berichten) via social media of per gewone post;
  • wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook en Twitter, onze (festival) app(s) download of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms.
  • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
  • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse; en
  • ter verbetering en beveiliging van haar websites;

Indien de gebruiker geen berichten meer van BAM! Festival wilt ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een marktonderzoek zal BAM! Festival informatie verstrekken van de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Verstrekking van gegevens
BAM! Festival kan de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer verstrekken aan de aan BAM! Festival gelieerde ondernemingen en aan partijen die BAM! Festival inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening in de ruimste zin des woords en aan partijen waarvan BAM! Festival het nodig of gewenst acht deze persoonsgegevens aan te verstrekken. Tevens kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens wijzigen
De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Indien je een relatie met BAM! Festival hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: bestuur@bamfestival.nl

Onderaan elk e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van BAM! Festival ontvangt, heb je als gebruiker ook de mogelijkheid om je af te melden van een mailinglijst, hierna  zul je van BAM! Festival van die lijst geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging
BAM! Festival doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan bamfestival.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Klik hier voor de Cookie Verklaring.

Beveiliging online betalen
Online betalingen worden verwerkt en beveiligd door het betalingssysteem OGONE (www.ogone.nl), Rabobank en BAM! Festival. Wij hebben geen inzage in je bank- of creditcardgegevens.|

BAM! Festival doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Wij raden je echter wel aan om je computer goed te beveiligen en zorgvuldig met je accountgegevens en wachtwoord om te gaan.

Foto's
Bij BAM! Festival worden regelmatig foto’s en videos gemaakt. Deze foto’s worden geplaatst op onze website of op de site van onze partners. Wij vragen hiervoor geen toestemming maar als je wilt kun je je foto laten verwijderen — een email aan marketing@bamfestival.nl volstaat daarvoor.

Zoals vele andere websites, verzamelen wij de anonieme gegevens van het gebruik van onze website in logboekbestanden. Wat we opslaan is o.a. je IP (Internet Protocol) adres, het adres van je ISP (internet service provider), de browser die je gebruikt voor een bezoek aan onze site (zoals Internet Explorer, Safari, Google Chrome of Firefox), de tijd waarop en duur van je bezoek aan onze site en welke pagina's je bezocht tijdens je bezoek.

Je vindt op onze website links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van je gegevens door websites van derden. Controleer daarom altijd de privacy policy van de betreffende websites. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy policy. Controleer deze daarom regelmatig op wijzigingen.

Heb je vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op via bestuur@bamfestival.nl. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. De website heeft tot doel om informatie over BAM! Festival en haar programmering te verschaffen. Keuzes die gemaakt worden op basis van informatie op deze website zijn volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Wijzigingen
BAM! Festival behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van BAM! Festival te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met bestuur@bamfestival.nl

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op: 3 februari 2021